Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

I. Organizátor a provozovatel soutěže

Hašková Marcela pro zastoupení Magic-Color.cz, dále jen provozovatel.

II. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž vždy probíhá v konkrétním uvedeném termínu u jednotlivého zadání v rámci internetových stránek www.magic-color.cz a prostřednictvím profilů na sociálních sítích Instagram nebo Facebook.

III. Soutěžní zadání

Soutěž bude zahájena Provozovatelem prostřednictvím zveřejnění na webu www.magic-color.cz nebo Instagramu nebo Facebooku vždy k uvedenému konkrétnímu datu.

IV. Základní principy soutěže

4.1. Výhry jsou vždy přesně definovány v každé jednotlivé soutěži. Může se jednat například o předem určený počet dárkových poukazů, slevové kupóny/kódy na výrobky anebo přímo předem definované výrobky z nabídky shopu Magic-Color.cz

4.2. O vyhodnocení soutěže, výhře a případně pořadí výherců v soutěži rozhoduje provozovatel soutěže. Na základě došlé odpovědi/komentáře od soutěžících dle zadání dané soutěže, zda byla soutěžní otázka správně zodpovězena a zároveň splněny všechny podmínky stanovené pro úspěšné zařazení do soutěže. Ze všech soutěžících, kteří dané podmínky splnili, bude následně vybrán předem definovaný počet výherců, kteří obdrží předem uvedenou výhru. Odpovědi u jednotlivých soutěží budou veřejně dostupné až po ukončení soutěže a vyhlášení vítěze/vítězů.

5.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

5.2. Pokud soutěžící vstupuje do soutěže prostřednictvím sítě Instagram nebo Facebook, podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na stránkách shopu Magic-Color.cz. Odpovědi na sociálních sítích nejsou relevantní.

5.3. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že odpoví na soutěžní otázku, případně splní další definované podmínky uvedené v každé konkrétní soutěži, a to buď v rámci webu www.magic-color.cz.

5.4. Zapojením se do soutěže potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména souhlasy níže uvedené.

5.5. Každý soutěžící se do jednotlivé soutěže může zapojit pouze jednou. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Provozovatele o takovém opatření je konečné a není povinen své důvody prokazovat.

5.6. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní příspěvky, které zejména: neodpovídají na soutěžní otázku, obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Provozovatele nebo třetí osoby, u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou. O tom, zda přihlášený soutěžní příspěvek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže i jakýkoliv uživatelský příspěvek, a to bez udání důvodu.

VI. Oznámení a předání výher

6.1. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Provozovatel je oprávněn Pravidla v průběhu soutěže upravit či změnit. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6.2. Výherci budou po ukončení soutěže, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informováni o výhře prostřednictvím přímé zprávy. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do 14 dnů poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena. V případě nepřevzetí výhry výhercem nárok na výhru propadá.  

6.2.a V případě výhry poukazů Výherní poukaz je platný 20 dnů od jeho předání. Poukaz je nepřenosný.

6.2.b. V případě hmotné výhry budou výherci vyzváni ke kontaktování Provozovatele k dohodnutí si způsobu převzetí hmotné výhry. V případě, že si výherce nedohodne způsob předání výhry nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena.

VII. Osobní údaje

7.1. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas Provozovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu 3 let, a to za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména a odpovědí soutěžících v tištěných a internetových médiích. Souhlas uděluje soutěžící podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení. Bydliště a telefonní číslo a stejně tak další údaje poskytnuté v průběhu soutěže, pouze pro převzetí výhry. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti soutěžícího v soutěži v případě výhry. Správcem osobních údajů je Provozovatel. 

7.2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla nebo na níže uvedený e-mail. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení a zpracování Provozovatelem (zpracování požadavku může trvat až 30 dní). Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost dosavadního zpracování a v případě výherců po předání výhry ani zpracování jejich osobních údajů za účelem doložení splnění těchto pravidel Provozovatelem. Na základě právních předpisů na ochranu osobních údajů (především GDPR) má soutěžící za stanovených podmínek dále právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o jejich zpracován.

7.3. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas s uveřejněním soutěžní odpovědi a jména a města bydliště.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Provozovatele.

8.2. Provozovatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je dle posouzení Provozovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Provozovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. provozovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly.

8.4. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociálními sítěmi, s dalšími webovými portály a rozhraním. 

8.5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.magic-color.cz. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na soutez@magic-color.cz

tyto pravidla jsou platné od 1.2.2024 a to pro všechny soutěže na BLOGU Magic-Color.cz

Publikováno v: SOUTĚŽ

Zanechat komentář